Thông tin bảo hành

Mã code Tên bệnh nhận Tên nha khoa Bác sĩ Thời gian bảo hành Loại sản phẩm Số lượng
Chat
1
[WebService(Namespace="http://microsoft.com/webservices/")] public class MyWebService { // implementation } Public Class MyWebService ' implementation End Class